Giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài được cấp tại đâu?

Cập nhật: