Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cập nhật:

Thủ tục xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chia làm hai loại là: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

I. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trường đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội thì trước hết các nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục sau:

Đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đăng ký chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ký chủ trương đầu tư với Quốc hội đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt và nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 05 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

II. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục sau đây:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Để được tư vấn cụ thể về các thủ tục này hoặc được hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!