Sở Lao động thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài được cấp tại đâu?

Giáo viên nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam trong thời gian lâu dài cần phải xin giấy phép lao động. Nơi cấp Giấy phép lao động là cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. 


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Giáo viên nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam lâu dài nếu có giấy phép lao động. 


Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn trên 03 tháng, không thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Xin giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thể xin giấy chứng nhận sức khỏe tại Việt Nam hoặc nước sở tại của họ để làm thủ tục xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, việc xin giấy khám sức khỏe ở Việt Nam sẽ thuận tiện hơn vì không cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.  


Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài ở đâu?

Doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam nếu muốn sử dụng lao động nước ngoài phải xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh

Người lao động nước ngoài làm việc lâu dài tại Quảng Ninh phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu

Theo quy định tại Nghị định 11/2016 trường hợp người nước ngoài thay đổi số hộ chiếu phải làm hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động. 


Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của người nước ngoài tại Việt Nam

Một số giấy tờ của người nước ngoài như lý lịch tư pháp, bằng đại học, chứng chỉ hay văn bản xác nhận kinh nghiệm để có thể sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 


Quy trình gia hạn giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Trường hợp giấy phép lao động của người nước ngoài sắp hết hạn mà họ vẫn muốn được làm việc tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động. 


Xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thì cần phải có phiếu lý lịch tư pháp. Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam hoặc đất nước của họ.